Na osnovu odredaba Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH br. 48/15 i 60/15) i odredaba Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine Federacije BiH br. 30/16), te Odluke o privređivanju igara na sreću br. UP- 2-5/2022 od 14.02.2022. godine, a sve u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim članom 43. Statuta Društva MKD IUTECREDIT d.o.o. Sarajevo broj: OPU-IP-116/2019 od 04.03.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-50/2020 od 22.01.2020. godine i OPU-IP-700/2021 od 07.09.2021. godine Uprava Društva, na II sjednici održanoj dana 14.02.2022. godine, donosi:

Pravila Nagradne igre MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo „iutePay pametna kupovina donosi nagrade“ za klijente nove korisnike iutePay usluge, kupovine roba i usluga na rate

I ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je (u daljem tekstu: Nagradna igra) MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem Hamdije Kreševljakovića 8, 71000 Sarajevo, Šifra djelatnosti: 64.29, JIB: 4202632880002 (u daljem tekstu: Organizator).

II SVRHA NAGRADNE IGRE

Organizator Nagradnu igru organizuje u cilju promocije i aktivacije korištenja usluge iutePay pod koju spada kreditiranje u koje spada  kupovina roba i usluga na rate.

III TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje  21.03.2022. godine u 00:00h i traje do 21.04.2022. godine u 24:00h.

IV USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U Nagradnoj igri mogu učestvovati postojeći i novi korisnici usluga kreditiranja robe i usluga, državljani Bosne i Hercegovine, odnosno sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Učesnici), koji, koristeći uslugu Organizatora, u periodu trajanja Nagradne igre, naprave sljedeće:

  • obave kupovinu roba i usluga kod iutePay partnera, te aktiviraju uslugu plaćanja na rate preko iutePay,

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju isključivo klijenti, Učesnici Nagradne igre, koji se na dan izvlačenja nalaze u A kategoriji otplate svih svojih kreditnih zaduženja.

Zaposleni Organizatora i povezanih lica, kao ni članovi njihove uže porodice nemaju pravo učestvovanja u Nagradnoj igri.

V FOND NAGRADA

Organizator je osigurao ukupan fond od ukupno 3 nagrade, i to:

1. Nagrada: Mobitel ukupne vrijednosti  do 1.000,00 KM

2. Nagrada: Električni romobil ukupne vrijednosti do 1.000,00 KM

3. Nagrada: Pametni sat ukupne vrijednosti  do 700,00 KM.

Ukupan nagradni fond u ovoj nagradnoj igri iznosi ukupno do 2.700,00 KM (slovima: dvijehiljadesedamstotina i 00/100 KM) i pokriva nagrade za ukupno 3 dobitnika, sa područja Federacije BiH.

Organizator se obavezuje osigurati nagradu te izmiriti eventualnu obavezu poreza na dobitak proizašlu dodjelom nagrade dobitniku.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri Učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime, prebivalište i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti ili koristiti (bez naknade) u štampanom, zvučnom, foto i video obliku, a u svrhu promocije Nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

VI NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADA

Komisija sastavljena od najmanje 3 zaposlenika Organizatora će obaviti izvlačenje dobitnika Nagradne igre elektronskim putem, metodom slučajnog uzorka, pratiti regularnosti izvlačenja, tj. ispravnost, tok i način nagradnog izvlačenja.

Princip izvlačenja nagrada biće “prvi izvučeni Učesnik je dobitnik 1 (jedne) robne nagrade”. Za svaku nagradu se izvlače i rezervni igrači u slučaju da prvoizvučeni ne ispunjavaju uslove iz člana 4. Pravila.

VII VRIJEME IZVLAČENJA I OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG IZVLAČENJA

Nagradno izvlačenje će se održati 22.04.2022. godine u 12:00h, uz prisustvo komisije imenovane od strane Uprave Društva, sastavljene od najmanje 3 člana u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, koja će pratiti regularnost izvlačenja tj. ispravnost, tok i način nagradnog izvlačenja. Mjesto izvlačenja je u prostorijama organizatora.

Organizator će rezultate nagradnog izvlačenja objaviti na web stranici organizatora www.iutecredit.ba, u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika.

VIII MJESTO I ROK PREUZIMANJA NAGRADA

Nagrada će biti uručena izvučenom dobitniku u poslovnoj jedinici Organizatora u kojoj je kao Učesnik aktivirao Uslugu (adrese poslovnica su dostupne na Internet stranici www.iutecredit.ba) ili kod partnera kod kojeg je obavljena kupovina, a u roku od 30 (trideset) dana od dana objave rezultata nagradnog izvlačenja.

Nakon isteka roka od 30 (trideset) dana prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima.

Nakon preuzimanja nagrade od strane dobitnika, sva prava i obaveze između dobitnika i dobavljača robne nagrade prelaze u njihovu direktnu nadležnost.

IX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Sarajevu.

X USLOVI PREKIDA NAGRADNE IGRE

Organizator može, u skladu sa važećim propisima, prekinuti Nagradnu igru samo usljed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo uticati.

XI OBJAVA PRAVILNIKA NAGRADNE IGRE

Učesnici će biti upoznati sa ovim Pravilima putem najmanje jednog dnevnog lista koji izlazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 6, Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, a u kojem će Pravila biti objavljena. Tokom trajanja Nagradne igre Pravila će biti dostupna i na web stranici Organizatora: www.iutecredit.ba.

Ispunjavanjem uslova za učestvovanje u Nagradnoj igri Učesnici prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti Federalnog ministarstva finansija-financija i po objavljivanju u dnevnim novinama, a važe do završetka Nagradne igre.

Broj: UP- 2-5-1/2022

Sarajevo: 14.02.2022. godine