+387 33 257 666 PON-PET 08:00 - 19:00 SUB 09:00 - 17:00 Viber

                                       

Iute Credit BH

Na osnovu člana 16. Zakona o Mikrokreditnim organizacijama (“Službene novine FBiH” broj: 9/06) i člana 47. prijedloga Statuta Mikrokreditnog društva IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo, Direktor Mikrokreditnog društva IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo, dana 06.05.2019. godine, donio je

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA

Mikrokreditno društvo IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo

1.          UVODNE ODREDBE

1.1.       UVOD

1.1.1.    Pojam i primjena Opštih uslova poslovanja

Član 1.

Opštim uslovima poslovanja Mikrokreditnog društva IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) propisuju se standardni uslovi poslovanja koji se primjenjuju na Korisnike usluga (u daljem tekstu: Korisnike) Mikrokreditnog društva IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), uslovi za uspostavljanje poslovnog odnosa između Korisnika i Društva, postupak komunikacije između Korisnika i Društva, kao i opšti uslovi obavljanja poslovanja između Korisnika i Društva.  Opšti uslovi poslovanja su usklađeni sa zakonskim propisima i zasnovani na pravičnom odnosu prema Korisniku, te su bazirani na sljedećim načelima:

–             savjesnosti i poštenja;

–             postupanja sa pažnjom dobrog stručnjaka u izvršavanju svojih obaveza;

–             ravnopravnog odnosa Korisnika sa Društvom;

–             zaštite od diskriminacije;

–             transparentnog poslovanja i informisanja;

–             ugovaranja obaveza koje su određene ili odredive;

–             prava Korisnika na prigovor i obeštećenje.

Društvo se pridržava definisanih načela u svim fazama zasnivanja i postojanja odnosa sa Korisnikom.

Osnova svih poslovnih odnosa između Korisnika i Društva je uzajamno povjerenje i obostrani interes.

Opšti uslovi poslovanja primjenjuju se na sve odnose između Korisnika i Društva nastale po osnovu Ugovora o mikrokreditu.

Opšti uslovi poslovanja dopunjuju posebne odredbe ugovorno utvrđene između Društva i Korisnika s kojim Društvo zaključuje ugovore, ako su sadržani u formalnom ugovoru, ili ako se ugovor na njih u naslovu poziva.

Opšte uslove poslovanja, kao i njihove izmjene i dopune, Društvo ističe na vidnom mjestu u poslovnim prostorijama i na Internet stranici Društva na jednom od zvaničnih jezika u BiH, u zakonom propisanom roku od minimalno 15 dana prije njihove primjene.

Korisnik u toku pregovaračke faze, a poslije u momentu uspostave ugovornog odnosa, ima mogućnost uvida u Opšte uslove poslovanja.  Na sve situacije koje nisu ugovorene ugovorom, primjenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja.

Opšti uslovi se primjenjuju prije dispozitivnih zakonskih odredbi koje uređuju obligacione odnose.

Društvo je u obavezi da za Korisnike, koji su u okviru Zakona o mikrokreditnim organizacijama (“Službene novine FBiH” broj: 9/06) i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (“Službene novine FBiH” broj: 31/2014)(u daljem tekstu: Zakon) definisani kao „Korisnici finansijskih usluga“, omogući da se upoznaju sa Opštim uslovima poslovanja, te da im pruži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koje se odnose na primjenu ovih uslova u vezi sa finansijskom uslugom od strane za to profesionalno osposobljenih zaposlenih lica Društva.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmjenama i dopunama, ima pravo da prekine poslovnu saradnju i raskine ugovore zaključene sa Društvom, uz prethodnu obavezu da izmiri sve svoje obaveze prema Društvu.  Smatra se da je Korisnik saglasan sa dopunama i izmjenama Opštih uslova poslovanja, ako ne podnese pisani zahtjev o prekidu poslovne saradnje u roku od 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

Društvo je kroz posebne odredbe Opštih uslova poslovanja, Standardne informacione listove i obavezne elemente Ugovora o mikrokreditu, a koji su usaglašeni sa odredbama Zakona, propisalo standardne uslove poslovanja prema Korisnicima.

Opšte uslove, kao i njihove izmjene i dopune, Društvo će objavljivati u sredstvima javnog informisanja, ili na Internet stranici društva, čime će obezbjediti da se korisnik upozna sa Opštim uslovima poslovanja, da mu pruži odgovarajuća objašnjenja koja se odnose na primjenu ovih uslova, kao i da mu na njegov zahtjev u pisanoj formi, ili drugi način, dostavi Opšte uslove poslovanja.

1.1.2. Pojam Korisnika

Član 2.

Pod pojmom Korisnika podrazumijevaju se sva lica koja stupaju u poslovni odnos sa Društvom u cilju dobijanja mikrokredita.

1.1.3.    Identifikacija Korisnika

Član 3.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i drugih zakonskih propisa, Društvo je dužno da obavi identifikaciju Korisnika prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i prilikom izvršenja svake transakcije.

Identifikacija podrazumijeva postupak utvrđivanja identiteta Korisnika i provjeru istog na osnovu dokumentacije, utvrđivanje stvarnog vlasnika, zakonskih zastupnika, pribavljanje podataka iz dokumentacije o svrsi, namjeni i prirodi poslovnog odnosa, transakcije i redovno praćenje/ monitoring preduzetih poslovnih aktivnosti Korisnika.

Identifikacija se vrši uvidom i prikupljanjem podataka iz važeće identifikacione dokumentacije, sa slikom Korisnika.  Identifikaciju lica može vršiti i ovlašteno pravno lice od strane Društva, putem kojeg Društvo isplaćuje mikrokredit.

Poslovni odnos ili izvršenje transakcije neće se uspostaviti/izvršiti ukoliko Društvo nije u mogućnosti sprovesti identifikaciju, bez obaveze da daje dodatna objašnjenja, ukoliko dođe do saznanja ili opravdane sumnje da bi Korisnik stupanjem u poslovni odnos sa Društvom kršio zakonske propise ili štetio interesima Društva.

1.1.4.    Potpis Korisnika

Član 4.

Korisnik/klijent je dužan da potpisuje dokumente na način kako je to učinjeno na identifikacionom dokumentu za fizička lica.

Klijent koji je nepismen dokumente potpisuje na način da umjesto potpisa stavlja krstić i otisak desnog kažiprsta, a navedeno potvrđuju dva radnika Društva svojim potpisom uz napomenu “nepismen”.  U slučaju sumnje radnika u identitet nepismenog lica, Društvo ima pravo da zahtijeva da Korisnik svoj otisak kažiprsta na dokumentu Društva ovjeri i od strane nadležnog organa za ovjere.

Prilikom zaključenja poslovnog odnosa sa nepismenim osobama obavezno je prisustvo dva svjedoka, koja će biti prisutna prilikom zaključenja Ugovora i poslovnog odnosa između Društva i korisnika koji je nepismena osoba.

Uslovi koje fizička lica trebaju ispunjavati da bi mogli prisutvovati zaključenju poslovnog odnosa u svojstvu svjedoka su:

 • je osoba punoljetna,

–  da poznaje jedan od službenih jezika BiH,

–  da zna čitati i pisati.

Svjedoci ne mogu biti lica:

Način uspostavljanja poslovnog odnosa sa slijepim i slabovidnim osobama je uz obavezno prisustvo dva svjedoka, koja će biti prisutna prilikom zaključenja Ugovora i poslovnog odnosa između Društva i klijenta koji je slijep ili slabovidan.  Uslovi za svjedoka prethodno su navedeni u odredbama ovih Opštih uslova poslovanja Društva.

Prilikom potpisivanja Ugovora i drugih dokumenata/obrazaca, te zasnivanjem ugovornog odnosa sa Društvom, korisnik koji je slijep i slabovidan, a nepismen, će na istima staviti svoj rukoznak u prisustvu dva svjedoka, koji također potpisuju ugovor i ostale potrebne dokumente.

1.1.5.    Pojam Ugovora o mikrokreditu

Član 5.

Ugovor o mikrokreditu u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Opštih uslova poslovanja podrazumijeva saglasnost volja ugovornih strana baziranih na uzajamnom interesu i opštim načelima poslovanja.

Ugovor o mikrokreditu se obavezno sačinjava u pisanoj formi i potpisuje od ugovornih strana, čime se potvrđuje njihova saglasnost sa odredbama samog Ugovora o mikrokreditu.

Svakoj ugovornoj strani se obezbjeđuje minimalno jedan primjerak potpisanog Ugovora o mikrokreditu.

2.           OPŠTE ODREDBE

2.1.        OBAVEZE I PRAVA DRUŠTVA I KORISNIKA

2.1.1.     Obaveze i prava Društva

Član 6.

Društvo je u obavezi da:

 • u poslovnim odnosima sa Korisnicima postupa sa profesionalnom i dužnom pažnjom, u skladu sa Zakonom, drugim propisima, aktima Društva i u skladu sa pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i poslovnom praksom, kao i načelom savjesnosti i poštenja;
 • osigura da svi radnici Društva čuvaju poslovnu tajnu odnosno informacije do kojih su došli kroz poslovni odnos s Korisnicima;
 • na jasan i razumljiv način obavještava Korisnike o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama (oglašavanjem u sredstvima javnog informisanja, direktnom komunikacijom u pisanoj ili usmenoj formi, dostavljanjem, uručivanjem i činjenjem dostupnim informativnog i reklamnog materijala u poslovnicama Društva, Internet prezentaciji, ili na drugi način), pri čemu ovo obavještenje ne smije da sadrži netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima korišćenja proizvoda i usluga;
 • jasno naznači obavezu zaključenja i Ugovora o sporednim uslugama sa naznakom troškova, u slučajevima kada je to uslov zaključenja Ugovora o mikrokreditu;
 • odgovori u pisanoj formi i u zakonom određenom roku na pisane prigovore Korisnika koji smatraju da se Društvo ne pridržava odredbi Zakona, Opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i odredbi zaključenog Ugovora o mikrokreditu.

Društvo ima i druge obaveze u skladu s Ugovorom o mikrokreditu, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o Mikrokreditnim organizacijama FBiH, Zakonom o zaštiti podataka, drugim propisima, ovim Opštim uslovima poslovanja i drugim aktima Društva.

Društvo ima pravo da:

 • slobodno odlučuje o izboru Korisnika;
 • bez saglasnosti Korisnika blokira mogućnost, u cijelosti ili djelimično, korištenje određnih proizvoda/usluga, raskine već uspostavljenu poslovnu saradnju radi zaštite od rizika izloženosti Društva pranju novca i finansiranju terorizma, odnosno u drugim slučajevima kada to proizlazi iz određene zakonske regulative;
 • koristi i vrši obradu podataka u svrhu obavljanja djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH br. 49/06, 76/11 i 89/11), te da podatke o poslovnom odnosu sa Korisnikom dostavlja Centralnom registru kredita Centralne banke BiH, kao i organima i institucijama koji na osnovu zakona ili vršenja supervizije, ili revizije, ili kontrole korištenja sredstava, ili izvođenja određenih poslova na osnovu ugovora sa Društvom, zbog prirode posla imaju ovlaštenja da zahtijevaju određene podatke;
 • U slučaju prijevremene otplate mikrokredita, Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom mikrokredita;
 • Društvo ima pravo da u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ugovorom sa trećim licima ustupi svoja potraživanja od Korisnika i da ga o istome obavijesti;
 • Društvo ima pravo da postupak naplate dospjelih, a neizmirenih potraživanja, ustupi trećem licu koje je registrovano za obavljanje ove djelatnosti;
 • Društvo ima i druga prava koja proizlaze iz Ugovora o mikrokreditu i Zakona o obligacionim odnosima.

2.1.2.    Posebne obaveze i prava Društva prema Korisniku

Član 7.

Zakon definiše obaveze Društva prema Korisniku u okviru različitih faza zasnivanja poslovnog odnosa.

Obaveze Društva u PREGOVARAČKOJ FAZI su:

 • da informiše Korisnika o uslovima i svim bitnim karakteristikama usluge koju nudi u obliku STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA na reprezentativnom primjeru usluge, u elektronskoj ili pisanoj formi, sa svim obaveznim elementima u skladu sa Zakonom.  Svi podaci i informacije koje Društvo nudi moraju biti ispisani jednakom veličinom slova i jednako uočljivi u Standardnom informacionom listu;
 • na zahtjev Korisnika Društvo je dužno da razjasni podatke, pruži informacije i da adekvatna objašnjenja u vezi sa uslugom koju nudi, na način koji će Korisniku omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca usluga, da sagleda prednosti, nedostatke i specifične rizike koje usluga može da prouzrokuje na njegov ekonomski položaj i procjeni da li usluga odgovara njegovim potrebama i finansijskoj situaciji, radi donošenja promišljene odluke o korištenju usluge;
 • obezbijedi informaciju Korisnicima da imaju pravo da odustanu od zaključenog Ugovora o mikrokreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, ukoliko nisu koristili sredstva iz mikrokredita i ukoliko drugačije nije ugovoreno, kao i informaciju o iznosu stvarnih troškova koje snose ukoliko odustanu od Ugovora o mikrokreditu.

 Obaveze Društva u FAZI PRIJE POTPISIVANJA UGOVORA O MIKROKREDITU su:

 • da obavezno prije zaključenja Ugovora o mikrokreditu procijeni kreditnu sposobnost Korisnika na osnovu odgovarajuće dokumentacije i podataka dobijenih od Korisnika, uvidom u kreditne registre, uz saglasnost lica na koje se podaci iz registra odnose, kao i javne registre i baze podataka.  Društvo će razmotriti sve uredno podnesene i dokumentovane zahtjeve za mikrokredit i obavijestiti podnosioca zahtjeva o svojoj odluci.  Društvo nije dužno obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima svoje odluke.  Osnovni kriterij za odobravanje kreditnih sredstava su kreditna sposobnost klijenta, stepen rizika, instrumenti obezbjeđenja, ekonomska opravdanost plasmana, kreditna historija, kao i obim i nivo dosadašnje poslovne saradnje Korisnika sa Društvom.

Društvo će sve učesnike u kreditnom postupku uz njihovu pismenu saglasnost međusobno informisati i upoznati sa dokumentacijom i podacima pribavljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti, kao i uslovima odobravanja mikrokredita prije potpisivanja ugovora.  Ukoliko jedno lice nije saglasno da se dobijeni podaci i dokumentacija za procjenu njegove kreditne sposobnosti saopšte drugim licima, Društvo je dužno o toj činjenici upoznati druga lica.  Ukoliko je zahtjev za mikrokredit odbijen na osnovu CRK baze podataka, Društvo će na zahtjev korisnika uručiti izvještaj CRK na osnovu kojeg je donesena negativna odluka po njegovom zahtjevu.

Korisnik ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana obavijesti o negativnoj odluci o finansiranju od Društva zatraži preuzimanje izvještaja CRK na osnovu kojeg je donesena negativna odluka po njegovom zahtjevu za mikrokredit, u suprotnom će Društvo isti dokument uništiti.

 Obaveze Društva u FAZI ZAKLJUČENJA UGOVORA O MIKROKREDITU su:

 • Društvo je dužno da Ugovor o mikrokreditu koji zaključuje sa Korisnikom sačini u pisanoj formi i svakoj ugovornoj strani obezbijedi primjerak Ugovora o mikrokreditu;
 • Ugovor o mikrokreditu mora sadržavati sve obavezne elemente Ugovora u skladu sa Zakonom;
 • Novčana ugovorna obaveza mora biti određena, odnosno odrediva;
 • Ugovori o mikrokreditu ne mogu da sadrže opšte upučujuće norme na poslovnu politiku kada su u pitanju obavezni elementi Ugovora predviđeni Zakonom;
 • Ako Društvo namjerava da izmijeni neki od obaveznih elemenata Ugovora o mikrokreditu zaključenog sa Korisnikom, dužno je da pribavi pisanu saglasnost Korisnika prije primjene te izmjene, izuzev za izmjenu promjenjive kamatne stope, koja je ugovorena u skladu sa odredbama Zakona.  Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmjenama obaveznih elemenata Ugovora o mikrokreditu, Duštvo ne može jednostrano izmijeniti uslove iz Ugovora o mikrokreditu, niti Ugovor o mikrokreditu jednostrano raskinuti, odnosno otkazati, osim u razlozima predviđenim propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi;
 • Društvo Korisniku može staviti na raspolaganje novčana sredstva koja su predmet mikrokredita prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja Ugovora o mikrokreditu na zahtjev Korisnika;
 • Društvo je dužno da u slučaju prebacivanja potraživanja iz Ugovora o mikrokreditu drugoj finansijskoj instituciji koja ima dozvolu Agencije za bankarstvo FBiH, obavijesti Korisnika o prenosu prava na drugu finansijsku instituciju.

Prava Društva prema Korisniku su:

 • Društvo ima pravo na obračunatu naknadu za obradu mikrokredita u slučaju da Korisnik odustane od zaključenog Ugovora o mikrokreditu, u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora o mikrokreditu, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje novčanih sredstava na raspolaganje na njegov izričiti zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi novčana sredstva;
 • U slučaju prijevremene otplate mikrokredita, Društvo ima pravo na naplatu naknade za odobrenje mikrokredita i ugovorenu naknadu troškova (sadržano u otplatnom planu), pripadajuću kamatu do dana otplate i naknadu i troškove koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom mikrokredita.
 • Ukoliko u toku trajanja ugovornog odnosa bude umanjena kreditna sposobnost korisnika ili ako nastupe druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može utjecati, Društvo može na zahtjev korisnika proglasiti moratorij u otplati obaveze za određni period, a u tom periodu Društvo neće obračunavati zateznu kamatu na dospjelo, a neizmireno potraživanje.
 • Društvo ima pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava koje je odobrilo korisniku i urednosti korisnika u sprovođenju ostalih obaveza iz ugovora, ako su iste predviđene.

2.1.3.    Obaveze i prava Korisnika

Član 8.

Korisnik je obavezan da:

 • Društvu daje tačne i potpune podatke u fazi apliciranja, tokom utvrđivanja kreditne sposobnosti, prilikom zaključivanja Ugovora o mikrokreditu;
 • u skladu sa aktima Društva dostavi dokumentaciju koja je obavezna kako bi se zasnovao poslovni odnos između Korisnika i Društva;
 • na vrijeme izmiruje obaveze koje su nastale iz zasnovanog poslovnog odnosa Korisnika i Društva;
 • nadoknadi sve troškove koji su prouzrokovani njegovim štetnim ponašanjem odnosno neispunjenjem ugovorenih obaveza;
 • odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana, obavijesti Društvo o promjeni adrese, ličnog imena i prezimena, identifikacionog dokumenta, o promjeni ili gubitku posla i drugim činjenicama koje mogu bitno uticati na poslovni odnos Korisnik – Društvo.

Korisnik ima pravo da se obrati Društvu usmenim i pismenim putem i zatraži od Društva informacije koje se odnose na:

•            Uslove za realizaciju određenog proizvoda/usluge,

•            Dokumentaciju koju Društvo traži za obradu konkretnog zahtjeva,

•            Nacrt Ugovora o mikrokreditu,

•            Podatke vezane za status i otplatu mikrokredita,

•            Visinu kamatnih stopa, naknada i troškova za određeni proizvod/uslugu,

•               Druge informacije koje se odnose na uslove poslovanja Društva i konkretan odnos

              Korisnik-Društvo.

Popunjavanjem zahtjeva za odobrenje mikrokredita na Internet stranici Društva, Korisnik daje sljedeće saglasnosti:

 • izričitu saglasnost Društvu da može prikupiti i obrađivati njegove lične podatke, davati njegove lične podatke trećim licima u skladu sa Opštim uslovima poslovanja ili u svrhu ispunjenja ugovora, kao i izvoziti ove podatke iz Bosne i Hercegovine u druge države;
 •   izričitu saglasnost da Društvo može koristiti lične podatke Korisnika u cilju slanja marketinških i promotivnih materijala i ponuda Korisniku;
 • ostale saglasnosti postavljene na web stranici Društva koje su Korisnici u obavezi pročitati prilikom apliciranja.

2.1.4.    Pravo Korisnika na prigovor

Član 9.

U skladu s internim procedurama Društva i Odlukama nadležnih agencija za bankarstvo Korisnik ima pravo da uputi prigovor kada smatra da se Društvo ne pridržava odredbi Ugovora o mikrokreditu, dobrih poslovnih običaja, opštih i posebnih uslova poslovanja, a na koji je Društvo dužno da odgovori u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.  Prigovori se moraju uputiti pismeno.

Pismeni prigovor

Pismeni prigovor treba da sadrži osnovne podatke o podnosiocu prigovora, kao i opis spornog odnosa s Društvom, koji je po njegovom mišljenju nastao kao posljedica nepridržavanja odredaba zaključenog Ugovora o mikrokreditu, dobrih poslovnih običaja i/ili objavljenih Opštih uslova poslovanja od strane Društva.

Sve pismene prigovore podnosioci prigovora treba da preporučenom pošiljkom proslijede u sjedište Društva. Isti se dostavljaju imenovanom službeniku za provođenje postupka po pismenom prigovoru korisnika.

Imenovani službenik je dužan da razmotri navode iz prigovora i podnosiocu prigovora dostavi odgovor, preporučenom pošiljkom s povratnicom, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja prigovora.

Odgovor mora biti u pismenoj formi, potpun i razumljiv za podnosioca prigovora, da sadrži opis spornog odnosa, ocjenu osnovanosti prigovora, eventualne razloge zbog kojih je došlo do spornog odnosa, te obavezno pravni savjet (mogućnost da se podnosilac prigovora pismeno obrati nadležnim agencijama za bankarstvo, ukoliko nije zadovoljan odgovorom Društva).

Ukoliko imenovani službenik ocijeni da je prigovor podnosioca osnovan, odgovor Društva treba da sadrži i prijedlog za rješenje spornog odnosa, kao i rok do kojeg podnosilac prigovora treba da obavijesti Društvo da li taj prijedlog prihvata.  Rok za dostavu pismenog odgovora podnosioca prigovora (preporučenom pošiljkom) ne može biti kraći od 15 (petnaest), niti duži od 30 (trideset) dana od dana prijema odgovora Društva.

Ukoliko podnosilac prigovora prihvati prijedlog Društva za rješenje spornog odnosa, provođenje postupka po prigovoru se smatra okončanim.

Prigovor Agenciji za bankarstvo

Ukoliko Društvo podnosiocu prigovora ne dostavi odgovor na pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja prigovora ili ukoliko ocijeni da je prigovor neosnovan ili podnosilac prigovora ne prihvati prijedlog Društva za rješenje spornog odnosa, podnosilac prigovora ima pravo pismeno obavijestiti nadležne agencije za bankarstvo da je nezadovoljan ishodom postupka po prigovoru.  Ovo obavještenje treba da sadrži kraći opis spornog odnosa, vrijeme i mjesto njegovog nastanka, kao i odgovor Društva.

Ukoliko nadležna agencija za bankarstvo ocijeni da je prigovor podnosioca opravdan, može tražiti  od Društva da se pismeno izjasni o navodima prigovora u roku od 8 (osam) dana.

Nadležna agencija za bankarstvo obavještava podnosioca prigovora o izjašnjavanju Društva i informiše ga o mehanizmima zaštite njegovih prava.

2.1.5.    Posebna prava i obaveze Korisnika

Član 10.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga FBiH Korisnik ima pravo da:

 • bude upoznat/informisan o uslovima za realizaciju određenog proizvoda/usluge kroz Standardni informacioni list;
 • od Društva dobije, bez naknade, nacrt Ugovora o mikrokreditu radi razmatranja izvan prostorija Društva;

–     odustane od zaključenog Ugovora o mikrokreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora o mikrokreditu, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje novčanih sredstava na raspolaganje na njegov izričiti zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi sredstva;

–    prijevremeno u potpunosti ili djelimično izmiri obaveze po Ugovoru o mikrokreditu, prije roka za vraćanje, pri čemu ima pravo na umanjenje ukupnih troškova mikrokredita isključivo za iznos kamate za preostali period trajanja Ugovora o mikrokreditu (prijevremena otplata), ali je dužan da o namjeri prijevremene otplate mikrokredita unaprijed pismeno obavijesti Društvo u ugovorenom roku, odnosno, podnijeti Zahtjev za prijevremenu otplatu mikrokredita;

 • ako Društvo prenese potraživanje iz Ugovora o mikrokreditu drugoj finansijskoj instituciji koja ima dozvolu od Agencije za bankarstvo – prijemniku, Korisnik prema prijemniku ima ista prava koja je imao prema Društvu i može drugom prijemniku istaći, osim prigovora koje ima prema njemu, i one prigovore koje je imao prema Društvu iz Ugovora o mikrokreditu, a prijemnik ne može Korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneseno i Korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima;

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga FBiH Korisnik ima obavezu da:

 • u pisanoj formi obavijesti Društvo u slučaju da odustaje od zaključenog Ugovora o mikrokreditu, u roku od 14 dana od zaključenja Ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje pozajmljenih sredstava na raspolaganje na njegov izričit zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi novčana sredstva;
 • ukoliko odustane od zaključenog Ugovora o mikrokreditu u roku od 14 dana od dana zaključenja, plati naknadu za obradu kreditnog zahtjeva (sadržano u otplatnom planu) koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Korisnik ne odustane od mikrokredita.

3.           POSEBNE ODREDBE

3.1.        PROIZVODI/USLUGE DRUŠTVA

3.1.1.     Mikrokredit

Član 11.

Društvo odobrava mikrokredite namijenjene stanovništvu koji su po ročnosti kratkoročni i dugoročni, a po namjeni, nenamjenski.

Društvo odobrava mikrokredite u KM.

Potencijalni Korisnik aplicira za mikrokredit podnošenjem elektronskog zahtjeva za mikrokredit, odnosno podnošenjem zahtjeva u bilo kojoj od poslovnica Društva.

Društvo od potencijalnog Korisnika, čiji zahtjev razmatra, zahtijeva i pribavlja sve podatke, informacije i dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima i internim procedurama Društva.

Društvo zasniva obligacioni odnos sa Korisnicima koji zadovoljavaju uslove kreditne sposobnosti u skladu sa internim procedurama Društva.

Društvo sa Korisnikom zaključuje Ugovor o mikrokreditu u pisanoj formi kojim se regulišu uslovi korišćenja odobrenog plasmana i međusobna prava i obaveze.

Društvo će Korisniku prilikom zaključenja Ugovora o mikrokreditu kao sastavni dio Ugovora uručiti plan otplate mikrokredita.

3.1.2.    Instrumenti osiguranja otplate mikrokredita

Član 12.

U zavisnosti od kreditnog proizvoda, iznosa i roka odobrenog mikrokredita, Korisnik mikrokredita je dužan obezbijediti odgovarajuće instrumente osiguranja otplate mikrokredita.

Društvo može koristiti sljedeće instrumente obzbjeđenja u kreditnom poslovanju:

– trajni nalog koji je otvoren kod komercijalne banke, koja je postupila o nalogu i za račun korisnika;

– mjenica, vrijednosti papir i vjerodostojna isprava, koja sadrži obavezu na bezuvjetno plaćanje novčanog iznosa bez označavanja pravnog osnova mjeničnog potraživanja.

– Društvo kao mjenični povjerilac, može podnijeti na naplatu mjenicu ili pokrenuti izvršni postupak na osnovu vjerodostojne isprave protiv korisnika.

– Saglasnost o zaplijeni plate po pristanku korisnika (administrativna zabrana) je ovjerena isprava kojom korisnik daje saglasnost radi naplate potraživanja Društva da se zaplijeni dio njegove plate i da se izravno isplati Društvu na način određen u toj ispravi. Takva isprava ima pravno djelovanje rješenja o izvršenju.

– Jemstvo, Društvo je dužno upoznati jemca sa predmetom i oblicima jemstva, obimom jemčane odgovornosti, kao i ukupnim zaduženjima korisnika prije realizacije ugovora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti jemaca FBiH.

– Sudužništvo, sudužnik je fizička osoba koja je odgovorna za naplatu svih potraživanja jednaka kao i korisnik mikrokredita.

– Polica životnog osiguranja.

– Založno pravo na nepokretnoj imovini.

– Založno pravo na pokretnoj imovini.

– Namjenski depozit.

Društvo je ovlašteno da instrumente obebjeđenja neograničeno koristi za naplatu svog potraživanja i to redoslijedom koje odredi Društvo. Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja snosi korisnik.

3.1.3.  Kamatne stope, naknade i troškovi

Član 13.

Nominalna kamatna stopa

Društvo na mikrokredite koje odobrava obračunava nominalnu kamatnu stopu na godišnjem nivou, a ista je dostupna Korisniku u svim fazama prije zaključenja Ugovora i na samom Ugovoru o mikrokreditu.  Kamatna stopa se ističe u pregovaračkoj fazi, u okviru Standardnih informacionih listova i u okviru nacrta Ugovora o mikrokreditu, a u fazi zaključenja Ugovora na samom Ugovoru o mikrokreditu.

Obračun kamate, za cijelo vrijeme korištenja i trajanja mikrokredita, vrši se proporcionalnom metodom, na bazi 30 dana mjesečno, 360 dana godišnje.

Nominalna kamatna stopa može biti fiksna, ili promjenjiva.

Kamatne stope definisane kao fiksne su nepromjenjive za čitav period trajanja Ugovora o mikrokreditu.

Kamatna stopa je promjenjiva ako njena visina zavisi od promjenjivih elemenata odnosno promjenjivih i fiksnih, s tim što su promjenjivi elementi oni koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa – Euribor), na koje elemente ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.

U slučaju promjene kamatne stope izrađuje se novi otplatni plan, za anuitete/rate koje dospijevaju nakon datuma promjene kamatne stope, a isti je Korisnik mikrokredita dužan preuzeti u prostorijama Društva nakon dobijanja obavještenja.

Efektivna kamatna stopa (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja jedinstvenu cijenu kojom su obuhvaćeni kamata, naknade i toškovi koje plaća Korisnik, a koji su vezani za plasman mikrokredita.

Društvo još u pregovaračkoj fazi u okviru Standardnog informacionog lista informiše Korisnika o iznosu EKS i ukupnom iznosu koji Korisnik mora da plati koristeći reprezentativni primjer.  EKS je dostupna Korisniku i kroz Otplatni plan (otplatni plan je sastavni dio Ugovora o mikrokreditu i uručuje se Korisniku najkasnije prilikom zasnivanja obligacionog odnosa).

Zatezna kamata

Zatezna kamatna stopa se plaća ukoliko Korisnik obaveze iz Ugovora o mikrokreditu ne izvršava u roku.

Na dospjele neizmirene obaveze Društvo obračunava i naplaćuje zateznu kamatu od Korisnika, obračunatu u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Naknade i troškovi

Društvo po odobrenim mikrokreditima obračunava i naplaćuje naknadu za procesuiranje kreditnog zahtjeva i naknadu za administriranje mikrokredita, mjesečno, zajedno sa ratom mikrokredita.

Visina naknada definisana je za svaki kreditni proizvod i definisana je na Informativnom listu i otplatnom planu, a dostupna je Korisniku u fazama prije zaključenja Ugovora.  Specifikacija usluga Društva i odgovarajućih cijena usluga za određene poslove Društva, izražava se kao naknada koja je definisana u važećoj tarifi Društva, a klijentu prezentirana u informativnom listu. Vrste i visina naknade određuje se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Društva neophodnim za izvršenje ugovora sa korisnikom.

Društvo naplaćuje naknadu za prijevremenu otplatu mikrokredita (detaljnije u članu 14).

3.1.3.    Povreda odredbi Ugovora o mikrokreditu i raskid poslovnog odnosa

Član 14.

Društvo ima pravo da otkaže poslovni odnos zasnovan sa Korisnikom, te ima pravo da proglasi dospjelim ukupnu obavezu Korisnika prema Društvu i zahtijevati povrat cjelokupne obaveze sa kamatama i drugim naknadama i troškovima i prije dospijeća, u slučaju ako:

 • Društvo nakon zaključenja Ugovora o mikrokreditu ustanovi da je Korisnik prilikom aplikacije i odobravanja mikrokredita dostavio lažne dokumente/isprave, ili dao netačne, neistinite i nepotpune podatke, koji su bili bitni za donošenje odluke o odobrenju mikrokredita;
 • Korisnik u ugovorenim rokovima ne dostavlja informacije i dokumente o promjenama vezanim za dokumentaciju na osnovu koje je vršena identifikacija i ocjena kreditne sposobnosti prilikom odobravanja mikrokredita, kao i promjenama sjedišta, adrese, mjesta prebivališta;
 • Korisnik kasni sa ispunjenjem dospjelih obaveza;
 • Korisnik postane prijeteći insolventan, ili njegov tekući račun bude blokiran;
 • Korisnik izloži Društvo reputacionom riziku, zloupotrebom korištenja proizvoda/usluga Društva u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Korisnik bude pravosnažno osuđen za krivično djelo prevare, korupcije, organizovanog kriminala;
 • u svim drugim opravdanim slučajevima u kojima Društvo procjenjuje da je naplata potraživanja Društva neizvjesna.

Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora o mikrokreditu od strane Korisnika, Društvo ima diskreciono pravo da Korisnika obavijesti o povredi Ugovora o mikrokreditu i da jednostrano raskine/otkaže Ugovor o mikrokreditu.

Na dan raskida/otkaza Ugovora o mikrokreditu cjelokupan iznos mikrokredita na način određen Ugovorom automatski dospijeva za naplatu, zajedno sa pripadajućim kamatama i ostalim potraživanjima i naknadama.

U slučaju raskida/otkaza Ugovora o mikrokreditu Društvo pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom, obavještava Korisnika o raskidu Ugovora o mikrokreditu, odnosno ukupnom dospijeću mikrokredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu Korisnika, koja je navedena u Ugovoru o mikrokreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavijestio Društvo.  Ugovor o mikrokreditu će se smatrati raskinutim/otkazanim i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promijenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavijestio Društvo.

Otkazni rok je minimum 3 dana računajući od dana proglašenja raskida/otkaza Korisniku pismenim putem. Korisnik je obavezan da do isteka otkaznog roka izmiri cjelokupno potraživanje.  Korisnik može odustati od zaključenog Ugovora o mikrokreditu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, pod uslovom da nije počeo koristiti mikrokredit.  Klijent je u tom slučaju dužan o svojoj namjeri pismeno obavijestiti Društvo.

3.1.4.    Prijevremena otplata mikrokredita

Član 15.

Korisnik može vršiti prijevremenu otplatu mikrokredita uz saglasnost Društva, ukoliko o toj namjeri obavijesti Društvo najmanje 7 (sedam) dana unaprijed putem pismenog zahtjeva.  Korisnik se u ovom slučaju obavezuje izvršiti prijevremenu otplatu mikrokredita prema obračunu Društva.  Ovaj obračun uz ukupno dospjele obaveze uključuje preostalu nedospjelu glavnicu, kamatu za broj dana korištenja mikrokredita u tekućem mjesecu, ukupne naknade obračunate prilikom odobrenja mikrokredita, zavisne troškove (troškovi opomena, zatezne kamate, pokretanja sudskog postupka) i opciono naknadu za prijevremenu otplatu, a isključuje kamatu za preostali period otplate mikrokredita po otplatnom planu.

U slučaju prijevremene otplate Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom mikrokredita.  Naknada za prijevremenu otplatu se može dogovoriti do visine pretrpljene štete zbog prijevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prijevremeno otplaćenog mikrokredita i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunejnja obaveze iz ugovora duži od jedne godine. Ukoliko je to period kraći od jedne godine, naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prijevremeno otplaćenog mikrokredita.

Naknada za prijevremenu otplatu mikrokredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi Korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja mikrokredita do dana kada je mikrokredit po Ugovoru trebao biti vraćen.

3.1.5.    Uslovi i način komunikacije

Član 16.

Komunikacija između Korisnika i Društva odvija se putem informativnog i reklamnog materijala u ekspoziturama Društva, Internet prezentacije Društva, telefonskog kontakta, pošte, odnosno komunikacijom u pisanoj formi, elektronskim putem, SMS-om, kao i direktnom usmenom komunikacijom u poslovnim prostorijama Društva ili prostorijama Korisnika.

Korespodenciju, odnosno dopise koje Društvo upućuje prema Korisniku, adresiraju se na posljednju poznatu adresu Korisnika.

U slučaju neuspješne poštanske dostave iz razloga pogrešne adrese Društvo će prestati da šalje dopise na taj način dok Korisnik ne dostavi obavijesti o ispravnoj adresi.  Također, Društvo nema obavezu da dostavlja informacije elektronskim putem ako se nedvosmisleno utvrdi da e-mail i brojevi telefona nepripadaju Korisniku odnosno da se preko njih ne može stupiti u kontakt sa Korisnikom.

U zavisnosti od načina na koji je Društvo uputilo dopis/obavještenje, smatraće se da je primljeno i to:

 • ako je poslato putem SMS-a, na dan kada je SMS poslat Korisniku što se dokazuje potvrdom o slanju poruke;
 • ako je poslato putem faksa – na dan kada je faks poslat Korisniku što se dokazuje odštampanom potvrdom o prispijeću faksa;
 • ako je poslato putem pošte – po isteku uobičajenog vremena potrebnog za dostavu, odnosno datumom unijetim na potvrdi o prijemu;
 • ako je poslato putem e-mail-a, na dan kada je e-mail poslat.

Svaka pisana korespodencija između Korisnika i Društva smatraće se primljenom od strane Društva sa datumom sa kojim je zavedena u knjigu pošte.

4.           ZAVRŠNE ODREDBE

4.1.        NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 17.

Ukoliko u poslovnom odnosu između Korisnika i Društva dođe do sporne situacije ili različitih stavova po bilo kom pitanju, Društvo će nastojati da spor riješi u dogovoru sa Korisnikom, i drugim povezanim licima uz uvažavanje obostranih interesa.  Prije pokretanja sudskog postupka, Društvo će nastojati sa korisnikom da nastali spor riješi na način da će istom ponuditi da se nastali spor riješi u jednom od alternativnih načina rješavanja sporova.

U slučaju da rješenje iz prethodnog stava ovog člana nije moguće, sporna situacija rješavaće se pred nadležnim sudom kako je u Ugovoru o mikrokreditu definisano.

Član 18.

Društvo može izmijeniti i dopuniti ove Opšte uslove poslovanja u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i interesima Društva.  Izmjene i dopune Opštih uslova vršit će se po proceduri njihovog donošenja. 

Član 19.

Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po isteku petnaestog dana od dana njihovog isticanja u poslovnim prostorijama Društva i na Internet stranici Društva.

MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo